Jaarlijks vinden er circa 150.000 tot 175.000 beoordelingen door de crisisdienst plaats in Nederland. Ongeveer 10% van de personen in crisis wordt na beoordeling opgenomen in een ggz-instelling. De NZa heeft een advies gepresenteerd om de bekostiging van de acute ggz te verbeteren. Dit advies is door het ministerie van VWS overgenomen.

Er spelen momenteel meerdere thema’s binnen de acute psychiatrie; de opvang en triage van verwarde personen, de verandering van financiering, het tekort aan klinische capaciteit en de regio aanpak (wie wordt regiehouder).

De projectgroep Acute Psychiatrie richt zich in eerste instantie op de zorg in de High & Intensive Care (HIC) en de crisisdiensten. In het gesprek over kwaliteit komen meetbare data, ervaringskennis en professionele kennis samen. De groep werkt hierbij volgens drie lijnen: het in kaart brengen van indicatoren, een kwalitatief vergelijkend onderzoek dat bij de vier Volante instellingen wordt uitgezet (PPP) en het organiseren van werkbezoeken tussen de HIC’s.

Het proces dat we als Volante instellingen met elkaar doorlopen, komt tot stand in de interactie tussen professionals en cliënten en is eigenlijk op zichzelf al het resultaat; door elkaar op te zoeken, mee te lopen, van elkaar te leren, ervaringen uit te wisselen etc verbeteren we met elkaar de zorg.

Pin It on Pinterest